Przejdź do treści

Sprostowanie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie doniesień Okręgowej Izby Lekarskiej w Wa-wie w mediach społecznościowych na temat bezpieczeństwa sanitarnego szpitali funkcjonujących na terenie woj. mazowieckiego.

Sprostowanie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie doniesień Okręgowej Izby Lekarskiej w Wa-wie w mediach społecznościowych na temat bezpieczeństwa sanitarnego szpitali funkcjonujących na terenie woj. mazowieckiego.

W dniu 17 września br. na portalu społecznościowym Twitter Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie opublikowała informację przedstawiającą cyt. (pisownia oryginalna): „listę placówek, które nie spełniły wymagań sanitarnych określonych na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Lista powstała na podstawie raportu Sanepidu wg danych @MyPacjenci w trybie dostępu do informacji publicznej (w każdym województwie z osobna). #PolskaToChoryKraj bo normy sanitarne dla szpitali nie są przestrzegane. Według kontroli Sanepidu 164 ośrodki odnotowały uchybienia o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów”.

W związku z powyższą informacją Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dementuje sformułowania zawarte w przekazie medialnym dotyczące stwierdzenia uchybień na poziomie „krytycznym dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów”.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na prośbę fundacji MY PACJENCI w trybie dostępu do informacji publicznej przygotował listę placówek, o których posiada wiedzę na temat ich niedostosowania do wymogów sanitarnych, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.).

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawuje bezpośredni nadzór nad 28 szpitalami w województwie mazowieckim, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Po dokonaniu szczegółowej analizy stwierdzono, że w 15 podmiotach objętych programami dostosowawczymi występują nieprawidłowości związane z niedostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa w obszarze zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego. Dotychczas jeden z nich usunął już wszystkie nieprawidłowości opisane w programie dostosowawczym, spełniając tym samym wszystkie, przewidziane prawem, wymagania.

Nieprawidłowości wskazane w informacji przekazanej do fundacji MY PACJENCI na potrzeby prezentacji zbiorczego opracowania sytuacji w polskich szpitalach stanowiły ogół uchybień występujących w pozostałych czternastu podmiotach leczniczych.

W celu zniwelowania wpływu niedostosowania do obowiązujących przepisów prawa podmioty opracowują i stosują procedury, min. higieniczno-sanitarne i zapobiegania zakażeniom. Procedury te podlegają kontrolom wewnętrznym, prowadzonym przez powołane we wszystkich ww. podmiotach Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych, które sprawują codzienny nadzór sanitarno-epidemiologiczny i odpowiadają za bezpieczeństwo epidemiologiczne w szpitalach. Ponadto dokonywana jest przez te Zespoły ocena ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, mająca na celu ich wykluczenie lub minimalizację.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podkreśla, że prowadzi stały nadzór bieżący nad działaniami szpitali, mającymi służyć zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno hospitalizowanym pacjentom, jak i personelowi medycznemu oraz odwiedzającym.

(jn)

Czas wytworzenia informacji:
2019-09-19 08:29:52
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Jastrzębski
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-09-19 08:30:33
Osoba aktualizująca informację:
Adam Jastrzębski

Wróć

Czas wytworzenia informacji:
2015-06-02 11:16:19
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
WSSE admin
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2015-06-02 11:16:19
Osoba aktualizująca informację:
WSSE admin