Przejdź do treści

Skargi i Wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków i petycji składanych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 267);

  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz 46);

  3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz.U. z 2014r., poz. 1195)

Skargi mogą być wnoszone:

  • pisemnie,

  • telegraficznie,

  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

  • pocztą elektroniczną,

  • ustnie (osobiście lub telefonicznie).

Dyrektor WSSE przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14:00 - 15:05.

Skargi zgłoszone telefonicznie, bez potwierdzenia pisemnego, traktowane są jako anonimowe.

Skarga przesłana drogą elektroniczną musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem najpóźniej w ciągu 7 dni. Podpis może być złożony na wydruku wiadomości zawierającej skargę. Skargi, które wpłynęły pocztą elektroniczną, niepotwierdzone własnoręcznym podpisem skarżącego, traktowane są jako anonimowe.

Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimowe pozostawiane są bez rozpoznania, chyba że stanowią domniemaną informację o zagrożeniu życia lub zdrowia.

Komórką wiodącą w rozpatrywaniu skarg jest Dział Organizacyjno-Prawny, Kadr i Szkoleń w WSSE w Warszawie.

Termin załatwienia sprawy.

Załatwienie skargi  lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazać mu właściwy organ. W razie niezałatwienia sprawy w terminie wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rozpatrującego petycję, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 6 miesięcy od złożenia petycji.

Termin przekazania petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia wynosi 30 dni.

Czas wytworzenia informacji:
2016-04-08 11:39:55
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Sobiechowska-Żołna
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-02-05 12:09:11
Osoba aktualizująca informację:
Adam Jastrzębski